Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2019-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy online

Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.

2019-08-28
Drugi kurs w ramach bloku D

Dostępny jest drugi kurs w ramach bloku D "Środowisko i klimat" poświęcony ochronie klimatu w projektach inwestycyjnych

2019-08-01
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D7 w ramach bloku D "Środowisko i klimat".

2019-06-24
Zaświadczenia ukończenia szkoleń
Zaświadczenia będę do odbioru w biurze LGD
2019-06-19
Ankieta
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2019-06-12
Sporządzanie biznesplanu

W ramach bloku C "Wypełnianie biznesplanu" dostępne są trzy kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu formularza biznesplanu będącego załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

2019-06-12
Prezentajca szkoleniowa dla wnioskodawców

Zapraszamy do pobrania prezentacji dotyczącej aktualnych naborów wniosków.

2019-06-07
Warsztaty z biznesplanu

Zainteresowanych wnioskodawców zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone przygotowaniu Biznesplanu pt. "Jak udowodnić, iż operacja jest ekonomicznie uzasadniona".

2019-05-27
Szkolenia stacjonarne dla wnioskodawców

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w dniach 30-31 maja br. związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w ramach realizacji LSR.

2019-05-20
Nabory wniosków

Dostępnych jest jedenaście ogłoszeń o naborach wniosków, które odbędą się w dniach 3 czerwca - 2 lipca br. Ogłoszenia dostępne są na stronie LGD

AKTUALNOŚCI
2019-03-15

Choć operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej nie są operacjami inwestycyjnymi, mogą obejmować koszty związane z inwestycją.Biznesplan jest dokumentem, który powinien potwierdzać, że operacja jest uzasadniona ekonomicznie. Przygotowując biznesplan należy uwzględnić wszelkiego rodzaju uwarunkowania natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, lub technologicznej, z którymi podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma obecnie do czynienia oraz z którymi przyjdzie się mu zmierzyć w przyszłości. Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o przyznanie pomocy. Informacje zawarte w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy muszą być ze sobą zgodne (planowane koszty – zakres i wysokość, kwota pomocy, terminy realizacji operacji, liczba miejsc pracy, wielkość firmy, cele projektu, zakres i opis operacji, lokalizacja i zaplecze, itd.).


Zgodnie z Informacjami pomocniczymi przy wypełnianiu biznesplanu (pole 2.2. Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalności gospodarczej), należy wyszczególnić majątek, który jest własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub będzie używany na podstawie np. umów najmu, dzierżawy (z wyłączeniem tego, który zostanie nabyty w ramach operacji).


W biznesplanie należy opisać rodzaj majątku (np. grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne) oraz doprecyzować odpowiednio rodzaj (typ) majątku, jego lokalizację, powierzchnię/kubaturę, rok produkcji lub stan techniczny. Dodatkowo należy wskazać tytuł prawny oraz szacowaną wartość lub wartość księgową. Potwierdzeniem tego wymogu będą załączane do wniosku o przyznanie pomocy dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz – w przypadku posiadania zależnego – oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.


Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, gdyż stanowią one integralny element oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz założeń przyjętych w biznesplanie.