Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2021-01-26
Szkolenia zdalne w 2021 r.

Wznowienie szkoleń zdalnych planowane jest przed najbliższym naborem wniosków, wiosną br.

2020-12-01
Grudniowe szkolenia i testy online

Grudniowa sesja testów odbędzie się w dniach 7 - 21 grudnia br. 

2020-11-03
Zmiany w Rozporządzeniu
Od września 2020 r. obowiązują nowe zmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
2020-11-02
Listopadowe szkolenia i testy online

W listopadzie odbędą się dwie sesje testów sprawdzających: I w dniach 5 - 12 listopada, II w dniach 15 - 30 listopada br.

2020-08-28
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.11 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony europejskiej Strategii na rzecz bioróżnorodności.

2020-08-03
Sierpniowe szkolenia i testy online

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 sierpnia br. 

2020-07-30
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.10 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi

2020-07-01
Lipcowe szkolenia i testy online

Lipcowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 lipca br. 

2020-06-29
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.18 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

2020-06-02
Komunikat w sprawie zmiany przepisów wprowadzonych w związku z epidemią
Zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczą: zobowiązania do realizacji operacji w określonym terminie, wykonywania działalności gospodarczej i realizacji założeń biznesplanu, utrzymania liczby pracowników i zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej, poniesienia kosztów kwalifikowalnych.
AKTUALNOŚCI
2017-12-13

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zrealizowała cykl bezpłatnych szkoleń stacjonarnych związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Szkolenia odbyły się w gminach obszaru LGD się w dniach 07-13.12.2017 r. PROGRAM SZKOLENIA:


1. Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022, obszar realizacji projektów, budżet LSR;

2. Lokalne kryteria wyboru operacji;

3. Wnioskodawcy operacji;

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR;

5. Przedsięwzięcia w ramach których zostaną ogłoszone nabory:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów na potrzeby gospodarcze, promocyjne i marketingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 • Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej;
 • Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym;
 • Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych;
 • Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD;
 • Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego;
 • Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe;
 • Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.);
 • Rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej;
 • Współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów;
 • Kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku;
 • Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci;
 • Rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
 • Przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej;
 • Budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków;
 • Usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi.

6. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków;

7.  Procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.


Harmonogram szkoleń (plik PDF)


Materiał szkoleniowy (prezentacja)