Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2020-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br. 

2020-08-28
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.11 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony europejskiej Strategii na rzecz bioróżnorodności.

2020-08-03
Sierpniowe szkolenia i testy online

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 sierpnia br. 

2020-07-30
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.10 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi

2020-07-01
Lipcowe szkolenia i testy online

Lipcowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 lipca br. 

2020-06-29
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.18 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

2020-06-23
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej do końca czerwca br.!
2020-06-02
Komunikat w sprawie zmiany przepisów wprowadzonych w związku z epidemią
Zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczą: zobowiązania do realizacji operacji w określonym terminie, wykonywania działalności gospodarczej i realizacji założeń biznesplanu, utrzymania liczby pracowników i zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej, poniesienia kosztów kwalifikowalnych.
2020-05-27
Zmiany w trybie konkurencyjnym wyboru wykonawców w związku z COVID19
We wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, przestał on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.
2020-05-27
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.17 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2016-09-07

Operacje realizowane w ramach LSR muszą przyczyniać się do rozwoju lokalnego obszaru wiejskiego – celu 6B PROW 2014 - 2020.Działanie LEADER realizuje cel główny szczegółowy 6B PROW 2014 – 2020 "wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich" w ramach priorytetu 6 "wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich". Instrumentem osiągania tego celu jest realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju LSR, a konkretnie operacji (przedsięwzięć i projektów) składanych przez Wnioskodawców do LGD.


W ramach głównego celu szczegółowego 6B wspierane będą operacje mające na celu:

1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,

2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,

3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE),

4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,

5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,

6. rozwój produktów lokalnych,

7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,

8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,

9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.


Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji źródeł dochodu wyklucza się:

1. świadczenie usług rolniczych,

2. prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,

prowadzenia działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR (np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy).