Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2020-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br. 

2020-08-28
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.11 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony europejskiej Strategii na rzecz bioróżnorodności.

2020-08-03
Sierpniowe szkolenia i testy online

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 sierpnia br. 

2020-07-30
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.10 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi

2020-07-01
Lipcowe szkolenia i testy online

Lipcowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 lipca br. 

2020-06-29
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.18 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

2020-06-23
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej do końca czerwca br.!
2020-06-02
Komunikat w sprawie zmiany przepisów wprowadzonych w związku z epidemią
Zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczą: zobowiązania do realizacji operacji w określonym terminie, wykonywania działalności gospodarczej i realizacji założeń biznesplanu, utrzymania liczby pracowników i zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej, poniesienia kosztów kwalifikowalnych.
2020-05-27
Zmiany w trybie konkurencyjnym wyboru wykonawców w związku z COVID19
We wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, przestał on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.
2020-05-27
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.17 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2016-10-11

W dniach od 17-go do 20-go października br. odbędzie się cykl szkoleń w gminach LGD. Zapraszamy do zapoznania się z programem i harmonogramem szkoleń.

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Szkolenia stacjonarne odbędą się w dniach 17 - 20.10.2016 r. w godzinach i miejscach podanych w harmonogramie.

Program szkoleń obejmuje zagadnienia:
  • Obszar realizacji projektów;
  • Budżet LSR;
  • Lokalne kryteria wyboru operacji;
  • Wnioskodawcy operacji;
Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w ramach LSR, w ramach których zostanie ogłoszony nabór:

I. Zakres operacji: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:
1. szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych
2. szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu
3. tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego

II. Zakres operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego:
4. rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji
i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym
5. lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja

III. Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
6. rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych

  • Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków.
  • Szczegółowa procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

Zapraszamy!