Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-05-02
Majowe szkolenia i testy online
Majowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 maja br.
2018-02-05
Warsztaty z biznesplanu
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację projektów w ramach LSR, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą.
2017-12-18
Ankiety
Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet!
2017-11-30
Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych w harmonogramie.

2017-11-22
Rozwój ekonomii społecznej
Dostępny jest kurs C.5 poświęcony ekonomii społecznej.
2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-10-02
Październikowe szkolenia i testy
Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.
W ramach sesji dostępny jest nowy kurs szkoleniowy w ramach bloku C poświęcony projektom grantowym!
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy
Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.
AKTUALNOŚCI
2017-03-06

Beneficjent wsparcia ma obowiązek wykonać minimum 30% zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży w rok po otrzymaniu płatności końcowej.W przypadku gdy beneficjent nie osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej będzie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zobligowany do zwrotu całości otrzymanej pomocy.


Zgodnie z brzmieniem par. 27 Rozporządzenia ramowego (Rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zmienione w dniu 25 sierpnia 2016 r.) w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. c, a więc polegających na podejmowaniu albo rozwijaniu działalności gospodarczej, umowa zawiera zobowiązanie beneficjenta do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. Przepis ten został odzwierciedlony we wzorze umowy na przyznanie wsparcia w par. 13.


Zgodnie z wzorem umowy (dostępnym na stronie ARiMR http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/umowa_w4.pdf) w par 13 w pkt. 1 lit j) znajduje się zapis: Zarząd Województwa żąda od Beneficjenta zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku ustalenia niezgodności realizacji operacji z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz umową lub przepisami odrębnymi, a w szczególności wystąpienia jednej z następujących okoliczności (…) niespełniania przez Beneficjenta co najmniej jednego ze zobowiązań określonych umową, w tym dotyczących: (…) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy.


A zatem wymóg osiągnięcia 30-to procentowego poziomu sprzedaży ma charakter bezwzględny i obwarowany jest rygorem całkowitego zwrotu otrzymanego wsparcia.