Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-05-02
Majowe szkolenia i testy online
Majowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 maja br.
2018-02-05
Warsztaty z biznesplanu
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację projektów w ramach LSR, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą.
2017-12-18
Ankiety
Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet!
2017-11-30
Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych w harmonogramie.

2017-11-22
Rozwój ekonomii społecznej
Dostępny jest kurs C.5 poświęcony ekonomii społecznej.
2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-10-02
Październikowe szkolenia i testy
Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.
W ramach sesji dostępny jest nowy kurs szkoleniowy w ramach bloku C poświęcony projektom grantowym!
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy
Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.
AKTUALNOŚCI
2017-03-28
Udostępniamy prezentację ze szkoleń grantowych.


Projekty grantowe będę mogły być realizowane w ramach pierwszego zakresu wsparcia przewidzianego rozporządzeniem ramowym (Rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zmienione w dniu 25 sierpnia 2016 r.): Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.


Projekty grantowe powinny się wpisywać w pierwszy cel ogólny LSR "Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD" oraz w cel szczegółowy: 1.2 Podwyższanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych lub 1.3 Animacja i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.


W ramach obecnego naboru projekty grantowe będą mogły być realizowane w ramach jednego z czterech rodzajów przedsięwzięć:

  • Przedsięwzięcie 1.2.1 Edukacja i doradztwo zawodowe, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu;

  • Przedsięwzięcie 1.3.1Przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji wolnego czasu;

  • Przedsięwzięcie 1.3.2 Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji;

  • Przedsięwzięcie 1.3.3 Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe.

Będą to więc projekty typowo miękkie, ukierunkowane na działania prospołeczne: edukacyjne, animacyjne, aktywizacyjne i integracyjne społeczności lokalnej, w szczególności, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.


Wpisując się w pierwszy zakres rozporządzenia ramowego projekty grantowe powinny, oprócz celów społecznych, uwzględniać również aspekty ekologiczne, w tym edukacyjno-ekologiczne i edukacyjno-klimatyczne zarówno w treści projektów, jak i sposobach ich realizacji. W przypadku organizowania w ramach projektu szkoleń, spotkań, warsztatów lub zajęć w budynkach lub plenerze, sposoby uwzględniania aspektów ekologicznych mogą być następujące:

  • zorganizowanie spotkań/wydarzeń w miejscu o dogodnym dojeździe dla uczestników lub zminimalizowanie potrzeb dojazdu;

  • ograniczenie materiałów drukowanych i jednorazowych;

  • minimalizowanie odpadów i selektywna zbiórka powstających w wyniku spotkań/imprezy/szkolenia odpadów;

  • minimalizowanie zapotrzebowanie na prąd/sztuczne oświetlenie w trakcie organizacji spotkania/imprezy/warsztatu;

  • korzystanie z pojemników i naczyń wielorazowych (jak jednorazowe to papierowe);

  • edukacja uczestników spotkań/szkoleń/imprezy nt. potrzeby i sposobu ochrony środowiska i klimatu.

Wartość dofinansowania projektów grantowych wynosi 5 tys zł. Dla projektów tych przewidziany jest osobny, specjalny formularz wniosku aplikacyjnego.


Prezentacja nt. projektów grantowych ze szkoleń stacjonarnych