Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-05-02
Majowe szkolenia i testy online
Majowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 maja br.
2018-02-05
Warsztaty z biznesplanu
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację projektów w ramach LSR, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą.
2017-12-18
Ankiety
Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet!
2017-11-30
Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych w harmonogramie.

2017-11-22
Rozwój ekonomii społecznej
Dostępny jest kurs C.5 poświęcony ekonomii społecznej.
2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-10-02
Październikowe szkolenia i testy
Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.
W ramach sesji dostępny jest nowy kurs szkoleniowy w ramach bloku C poświęcony projektom grantowym!
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy
Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.
AKTUALNOŚCI
2017-04-10

Przypominamy rodzaje wydatków, które kwalifikują się do refundacji w operacjach LSR

Rodzaje wydatków kwalifikowalnych, czyli takich, które mogą podlegać refundacji w ramach pomocy przyznawanej na realizację operacji wdrażających przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LSR, wymienia artykuł 17 rozporządzenia ramowego (tj. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zm. w dniu 25 sierpnia 2016 r.). Do wydatków kwalifikowalnych należą zatem, poza tzw. kosztami ogólnymi, koszty:

 • zakupu robót budowlanych lub usług,

 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

 • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

 • podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie może on zostać odzyskany.

Oznacza to, że każdy wydatek zaplanowany do poniesienia w ramach operacji i ujęty we wniosku powinien wpisywać się w którąś z powyższych kategorii, a wszelkie koszty powinny być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Z kolei do wydatków niekwalifikowalnych w ramach operacji realizowanych w ramach instrumentu RLKS należą:

 • zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków;

 • zakup używanych ruchomości - maszyn i środków transportu (wyjątkiem jest zakres działalności związany z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, w ramach którego możliwy jest zakup eksponatów);

 • zakup pojazdów osobowych do przewozu poniżej ośmiu osób;

 • koszt leasingu;

 • zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż, w tym zakup towarów związanych z działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

 • koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę (wyjątkiem jest zakres działalności związany z rozwojem współpracy, czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 Rozporządzenia);

 • bieżące koszty operacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak zaznacza ARiMR, zagadnienie kwalifikowalności poszczególnych kosztów operacji powinno być rozpatrywane w kontekście konkretnej operacji, która ma swój cel, zakres i specyfikę, a więc możliwość jej realizacji oraz zakres ponoszonych kosztów, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne jest w istotnym zakresie sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych czynników, ocenianych w procesie rozpatrywania i oceny konkretnego wniosku. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.