Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-05-02
Majowe szkolenia i testy online
Majowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 maja br.
2018-02-05
Warsztaty z biznesplanu
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację projektów w ramach LSR, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą.
2017-12-18
Ankiety
Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet!
2017-11-30
Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych w harmonogramie.

2017-11-22
Rozwój ekonomii społecznej
Dostępny jest kurs C.5 poświęcony ekonomii społecznej.
2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-10-02
Październikowe szkolenia i testy
Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.
W ramach sesji dostępny jest nowy kurs szkoleniowy w ramach bloku C poświęcony projektom grantowym!
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy
Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.
AKTUALNOŚCI
2017-04-12

Wymagany wkład własny do projektu (operacji) może być wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej. Musi on jednak obejmować koszty kwalifikowalne i bezpośrednio powiązane z charakterem i zakresem planowanej operacji.Wkład własny do projektu może być wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej - w postaci rzeczowej lub nieodpłatnej pracy (robocizny), której obowiązkowy sposób wyliczania określa przepis rozporządzenia ramowego (tj. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zm. w dniu 25 sierpnia 2016 r.) - w § 17 ust. 3. Paragraf ten w ust. 2 stwierdza, że do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z tym przepisem wkład rzeczowy, wymagany w przypadku konieczności pokrycia wartości wkładu własnego do planowanej operacji w ramach LSR, może mieć formę:
  • robót budowlanych,

  • towarów,

  • usług,

  • gruntów i nieruchomości,

Rozporządzenie unijne zastrzega, że jest to dopuszczalne, o ile - w przypadku wszystkich powyższych form - nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, pod warunkiem że przewidują to zasady kwalifikowalności EFSI i programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich wymienionych poniżej kryteriów:


a) wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące wkłady rzeczowe nie przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów rzeczowych, na zakończenie operacji;


b) wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku;


c) wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji;


d) w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości można dokonać płatności w gotówce do celów umowy leasingu o nominalnej rocznej wartości nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego.


e) w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną.


Wartość gruntu lub nieruchomości, o której mowa w lit. d) musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie przekraczać ustalonego limitu.


Gdy planowana do realizacji operacja jest trwale związana z nieruchomością we wniosku Wnioskodawca wskazuje szczegółowe dane dotyczące jej lokalizacji, w szczególności dane dotyczące: budowy, odbudowy, remontu, zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia), a także gdy dotyczy ona zakupu wyposażenia oraz maszyn, sprzętu lub urządzeń bezpośrednio związanych (wykorzystywanych) z konkretną lokalizacją.


W kwestii sposobu postępowania przy określaniu wartości wkładu rzeczowego wnoszonego do operacji, należy mieć na uwadze:

  • zakres wkładu rzeczowego (np. realizacja operacji na części nieruchomości),

  • czas wykorzystania wkładu rzeczowego (np. wykorzystanie nieruchomości na cele operacji w okresie jej realizacji i zachowania jej trwałości),

  • wartość rynkową wkładu rzeczowego (np. wartość nieruchomości wg. operatu szacunkowego),


Wkładem własnym rzeczowym może być nieruchomość (grunt lub obiekt na gruncie), wobec którego wnioskodawca posiada prawo własności lub współwłasności – min. na czas realizacji operacji i zapewnienia jej trwałości (która w przypadku operacji inwestycyjnych wynosi 5 lat od dnia płatności końcowej). Wkładem rzeczowym nie może być jednak nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym. Prawo użytkowania wieczystego jest bowiem odpłatne (przez cały okres użytkowania) - beneficjent corocznie za to użytkowanie ponosi opłatę. Tym samym nie jest spełniony warunek z art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 - niedokonania żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej – i nieruchomość, do której podmiot posiada prawo użytkowania wieczystego nie może stanowić wkładu rzeczowego w ramach poddziałania 19.2.


Ponieważ koszty kwalifikowalne podlegają refundacji od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy (w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.), w związku z tym aby wartość wkładu rzeczowego w zakresie udostępnienia nieruchomości można było zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych musi być wniesiona po podpisaniu umowy. Forma wniesienia wkładu rzeczowego powinna się odbywać z zachowaniem ogólnych zasad obowiązującego prawa.