Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-05-02
Majowe szkolenia i testy online
Majowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 maja br.
2018-02-05
Warsztaty z biznesplanu
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację projektów w ramach LSR, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą.
2017-12-18
Ankiety
Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet!
2017-11-30
Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych w harmonogramie.

2017-11-22
Rozwój ekonomii społecznej
Dostępny jest kurs C.5 poświęcony ekonomii społecznej.
2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-10-02
Październikowe szkolenia i testy
Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.
W ramach sesji dostępny jest nowy kurs szkoleniowy w ramach bloku C poświęcony projektom grantowym!
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy
Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
2017-06-26
Ekoinnowacje

Dostępny jest trzeci kurs w ramach bloku tematycznego D poświęcony ekoinnowacyjności.

2017-06-19
Ankiety
Prosimy o wypełnienie ankiety!
2017-06-13
Nabór wniosków

Zakończył się nabór wniosków, który odbywał się od 29 maja do 12 czerwca.

2017-05-26
Ochrona klimatu w operacjach LSR

Dostępny jest drugi kurs w ramach bloku tematycznego D!

2017-04-12
Wkład rzeczowy

Wymagany wkład własny do projektu (operacji) może być wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej. Musi on jednak obejmować koszty kwalifikowalne i bezpośrednio powiązane z charakterem i zakresem planowanej operacji.

2017-04-10
Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Przypominamy rodzaje wydatków, które kwalifikują się do refundacji w operacjach LSR

2017-03-28
Projekty grantowe
Udostępniamy prezentację ze szkoleń grantowych.
2017-03-21
Prezentacje szkoleniowe
Udostępniamy prezentacje z marcowych szkoleń.
2017-03-06
30% biznesplanu

Beneficjent wsparcia ma obowiązek wykonać minimum 30% zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży w rok po otrzymaniu płatności końcowej.

2017-03-03
Samozatrudnienie i etat
Czy podejmując działalność gospodarczą w ramach LSR można pracować na etacie?
2017-02-24
Rolnik przedsiębiorcą
Czy rolnik ubezpieczony w ZUS może ubiegać się o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej z LSR?
2017-02-20
Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach LSR
Dostępny jest już drugi i trzeci kurs szkoleniowy w ramach bloku tematycznego C "Społeczność i Przedsiębiorczość".
2017-02-17
Szkolenia dla zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości już w marcu!
Od 7-go do 20-go marca w gminach obszaru LGD będą odbywać się szkolenia stacjonarne dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
2017-02-06
Kiedy można podjąć działalność w ramach LSR?
Podjęcie działalności gospodarczej w ramach operacji powinno nastąpić dopiero po zawarciu umowy o przyznanie pomocy.
2017-02-03
Dla kogo premia?
Premia na podjęcie działalności gospodarczej dotyczy osób fizycznych, które podejmą działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko.
2017-01-20
Co powinno zawierać zapytanie ofertowe?
Rozporządzenie MRiRW określa 8 warunków poprawności zapytania ofertowego stosowanego w trybie konkurencyjnym
2017-01-18
Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców
MRiRW opublikowało rozporządzenie regulujące warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców w realizowanych operacjach.
2016-12-03
Operacja z biznesplanem
Obowiązek opracowania i wdrożenia biznesplanu dotyczy określonego zakresu operacji.
2016-11-30
Nieruchomość w operacjach
Jeśli operacja ma charakter inwestycyjny i powiązana jest z określoną nieruchomością, wnioskodawca musi dysponować do niej odpowiednim prawem.
2016-11-16
Złożenie i ocena wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy w Biurze LGD osobiście, albo przez osobę upoważnioną. Na ocenę wniosku Rada LGD ma 45 dni od zakończenia naboru.

2016-11-10
Co zawiera wniosek o przyznanie pomocy?

Do formularza wniosku o przyznanie wsparcia wpisujemy dane niezbędne do oceny wnioskodawcy i planowanej do realizacji operacji.

2016-11-09
Wzorcowy wnioskodawca

Wnioskodawca powinien posiadać odpowiednie doświadczenie, zasoby lub kwalifikacje gwarantujące właściwą realizację projektu.

2016-11-07
Warsztaty po raz drugi
Już w środę 9-go listopada w siedzibie LGD odbędzie się drugie szkolenie warsztatowe z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach aktualnego naboru wniosków.
2016-11-03
Ruszył nabór
Od dziś można składać wnioski o przyznanie pomocy w odpowiedzi na pierwszy nabór w ramach LSR.
2016-10-26
Warsztaty z zasad pisania wniosku
Już 4-go listopada w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie warsztatowe z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
2016-10-21
Prezentacja szkoleniowa
Zakończył się cykl szkoleń stacjonarnych w gminach LGD poświęconych zasadom ubiegania się o wsparcie w ramach pierwszego naboru wniosków. Udostępniamy prezentację szkoleniową. 
2016-10-17
Pierwszy nabór wniosków 1/2016

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Ogłoszenie ukazało się na stronie LGD www.polnocnemazowsze.pl

2016-10-11
Szkolenia w gminach już w przyszłym tygodniu

W dniach od 17-go do 20-go października br. odbędzie się cykl szkoleń w gminach LGD. Zapraszamy do zapoznania się z programem i harmonogramem szkoleń.

2016-10-05
Pytania i odpowiedzi

Pierwsza tura odpowiedzi na pytania do e-kursów bloku B już dostępna.

2016-09-14
Cele przekrojowe PROW

Obok obowiązku wpisywania się w cel 6B PROW, operacje wnioskowane o wsparcie powinny uwzględniać tzw. cele przekrojowe, dotyczące: ochrony środowiska, klimatu, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dywersyfikacji działalności i integrowania współpracy gospodarczej oraz zwiększania innowacyjności i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

2016-09-07
6B - cel szczegółowy PROW

Operacje realizowane w ramach LSR muszą przyczyniać się do rozwoju lokalnego obszaru wiejskiego – celu 6B PROW 2014 - 2020.

2016-08-30
Nowe Wytyczne

Przyjęte zostały nowe Wytyczne MRiRW w zakresie wykonywania przez LGD zadań wiązanych z realizacją LSR.

2016-08-26
Nowe Rozporządzenie

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad wpierania operacji w ramach RLKS już podpisane.

2016-08-18
Kursy szkoleniowe
Celem kursów szkoleniowych jest wsparcie beneficjentów LSR w procesie odpowiedniego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych, a następnie w ich efektywnej realizacji na obszarze LGD.
2016-08-17
Formularze i nabory
Dostępne są już formularze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 oraz harmonogram naborów wniosków w ramach LSR.
2016-08-17
LEADER i RLKS
Jednym z działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 jest "LEADER", czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
2016-08-17
PROW 2014 - 2020
W ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 realizowanych będzie sześć priorytetów
2016-08-16
Witamy w EPIKu!
EPIK to elektroniczna Edukacyjna Platforma Informacyjno-Komunikacyjna, której celem jest wsparcie mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) "Północne Mazowsze" w procesie komunikacji i edukacji na potrzeby skutecznego tworzenia, składania i realizacji projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wdrażanej w latach 2016 – 2022.