Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2019-05-20
Nabory wniosków

Dostępnych jest jedenaście ogłoszeń o naborach wniosków, które odbędą się w dniach 3 czerwca - 2 lipca br. Ogłoszenia dostępne są na stronie LGD

2019-05-02
Majowe szkolenia i testy online

Majowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 maja br.

2019-04-29
Sporządzanie biznesplanu

W ramach bloku C "Wypełnianie biznesplanu" dostępny jest pierwszy kurs szkoleniowy poświęcony wypełnianiu formularza biznesplanu.

2019-03-27
Informacja z realizacji biznesplanu

W ramach bloku C "Sprawozdanie z realizacji biznesplanu" dostępne są już trzy kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

2019-03-15
Inwestycja w działalności

Choć operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej nie są operacjami inwestycyjnymi, mogą obejmować koszty związane z inwestycją.

2019-02-07
Ankieta
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety!
2019-01-07
Ankieta dla beneficjentów PROW 2014-2020

ARiMR zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej trudności z wypełnianiem i rozliczaniem wniosków w ramach PROW 2014-2020

2019-01-04
Projekty grantowe dla ludzi i środowiska

Na stronie LGD dostępne są przykłady projektów grantowych realizowanych przez stowarzyszenia na obszarze LGD.

2018-12-28
Wypełnianie Wniosku o Płatność - cz. III

W ramach szkolenia B Wniosek o Płatność dostępny jest trzeci kurs poświęcony wypełnianiu WoP dla operacji innych, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe.

2018-12-05
Zapomniane hasło
W przypadku zapomnienia loginu lub hasła do platformy EPIK prosimy o zgłoszenie tego drogą mailową.
PROGRAM

Program e-kursów szkoleniowych EPIK na 2018 r.

Sygnatura kursu

Tematyka

Zakres zagadnień

Blok A) Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022

W ramach bloku A dostępne są kursy związane z: celami ogólnymi i szczegółowymi Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.

A.1


Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD

 • diagnoza sytuacji społecznej LGD

 • problemy i potrzeby społeczne LGD

 • grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy

 • pierwszy cel ogólny LSR i cele szczegółowe

 • rodzaje i zakres przedsięwzięć, na które będzie można otrzymać wsparcie.

 • wskaźniki rezultatów realizacji operacji

A.2

Cel 2 LSR: Rozwój przedsiębiorczości i kapitału gospodarczego obszaru LGD

 • drugi cel ogólny LSR i cele szczegółowe

 • gospodarcze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru LGD

 • zakresy i rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać wsparcie

 • wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływań

A.3


Cel 3 LSR: Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD do rozwoju turystyki

 • cele szczegółowe i rodzaje przedsięwzięć w ramach celu trzeciego ogólnego LSR

 • lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

 • mocne i słabe strony obszaru LGD

 • możliwe zakresy wsparcia na realizację przedsięwzięć

 • wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływań

Blok B) Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR

W ramach bloku B dostępne są kursy związane z zasadami i warunkami uzyskania wsparcia oraz zasadami tworzenia projektów, sposobów realizowania operacji, wymogami formalnymi i merytorycznymi

B.1


Ogólne zasady wspierania realizacji projkektów w ramach LSR

 • podstawowe przepisy i zasady ubiegania się o wsparcie na realizację projektów w ramach LSR 2016 – 2022

 • zakresy i rodzaje projektów

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • warunki i zasady uzyskiwania wsparcia

 • rodzaje wymaganych dokumentów

B.2


Zasady finansowania projektów w ramach LSR

 • limity możliwego do uzyskania wsparcia

 • rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

 • zawartość wniosku i umowy o wsparcie

 • zabezpieczenia realizacji umowy

 • wypłata i rozliczanie środków finansowych w ramach projektu.

B.3.


Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach LSR

 • cele i rodzaje kryteriów oceny wniosków o uzyskanie pomocy

 • sposób weryfikacji spełnienia kryteriów

 • punktacje kryteriów

B.4


Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy cz. I

 • zasady naboru wniosków w konkursach na realizację projektów w ramach LSR

 • struktura i rubryki formularza wniosku o przyznanie wsparcia (na operacje inne, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe)

 • generator wniosków

 • zakres potrzebnych danych i dokumentów

 • zasady określania celów i wskaźników. opis planowanej operacji

B.5


Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy cz. II

 • zasady określania lokalizacji przedsięwzięcia (operacji)

 • wyznaczanie terminów realizacji operacji

 • składanie, ew. wycofywanie wniosku

 • procedura oceny wniosku i wyboru projektów

 • terminy rozpatrywania wniosku

B.6


Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy cz. III

 • wypełnianie części finansowych Wniosku o Przyznanie Pomocy

 • plan finansowy operacji i zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ZRF)

 • załączniki i oświadczenia dołączane do wniosku

 • pomoc de minimis i przestrzeganie zasady konkurencyjności

Blok C) Społeczność i przedsiębiorczość

W ramach bloku C dostępne są kursy związane z rozwojem przedsiębiorczości i rozwiązywaniem problemów społecznych poprzez realizację przedsięwzięć w ramach LSR

C.1


Podejmowanie działalności gospdoarczej

 • warunki ubiegania się i uzyskania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach LSR

 • formularz wniosku

 • obowiązki wnioskodawcy

 • forma wypłaty pomocy (premia, transze)

C.2

Rozwijanie działalności gospodarczej

 • warunki ubiegania się i uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej

 • koszty kwalifikowalne

 • tworzenie i utrzymanie miejsc pracy

 • współpraca gospodarcza

C.3


Biznesplan w projektach rozwoju przedsiębiorczości LSR
 • cele i zasady tworzenia skutecznego biznesplanu

 • formularz biznesplanu i jego wypełnianie

 • realizacja i monitorowanie wdrażania biznesplanu

C.4

Projekty grantowe

 • zasady przygotowywania i realizacji projektów grantowych w ramach LSR

 • wnioskodawca i beneficjencie projektów grantowych

 • formularz wniosku o przyznanie wsparcia

 • finansowanie i rozliczanie projektu grantowego

C.5

Rozwój ekonomii społecznej

 • przedsiębiorczość społeczna

 • podmioty ekonomii społecznej

 • działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

 • współpraca JST i firm z przedsiębiorstwami społecznymi

 • społeczne klauzule w zamówieniach publicznych

C.6


Współpraca i partnerstwo międzysektorowe w projektach LSR

 • Organizacje sektorowe na obszarze LGD

 • potrzeba i cele współpracy wielosektorowej

 • zintegrowanie, komplementarność i spójność operacji

 • zasady i obszary współpracy międzysektorowej


Blok D) Środowisko i klimat

W ramach bloku D dostępne są kursy związane z praktyczną ochroną środowiska w realizowanych projektach

D.1


Ochrona środowiska w realizacji operacji

 • aspekty ekologiczne realizowanych operacji, oszczędność zasobów w projektach

 • obszary oddziaływania na środowisko i możliwości jego minimalizowania

 • planowanie ochrony środowiska w realizacji operacji

 • wskaźniki środowiskowe w projekcie

D.2.

Ochrona klimatu w operacjach LSR

 • aspekty klimatyczne realizacji przedsięwzięć

 • energooszczędność w praktyce

 • działania na rzecz zmniejszania emisyjności

 • adaptacja do skutków zmian klimatu

D.3.


Ekoinnowacyjność

 • nowoczesne technologie i rozwiązania a ochrona środowiska

 • ekoinnowacje organizacyjne - zarządzanie środowiskowe w projekcie

 • zielone biuro projektu

 • bądź "smart eko"

D.4.


Zielone miejsca pracy

 • koncepcja proekologicznych - zielonych miejsc pracy

 • rodzaje zielonych zawodów

 • zielony rynek pracy i zielona gospodarka

 • przykłady zielonych branż

D.5.

Współpraca gospodarcza w lokalnym ekorozwoju

 • obszary i rodzaje branż gospodarczych, gdzie wskazana jest współpraca gospodarcza

 • możliwe formy współpracy gospodarczej w ramach RLKS

 • przykłady współpracy gospodarczej na poziomie lokalnym

 • promowanie produktów lokalnych

D.6.

Skracanie łańcuchów dostaw

 • definicja krótkiego łańcucha dostaw

 • korzyści ekonomiczne i środowiskowe z wprowadzania krótkich łańcuchów dostaw

 • sposoby wdrażania krótkich łańcuchów dostaw.

 • rodzaje i przykłady zrównoważonych łańcuchów dostaw