Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2022-09-21
Cykl spotkań konsultacyjnych w gminach LGD

Cykl spotkań konsultacyjnych w gminach obszaru Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze.

2022-09-01
Wrześniowe szkolenia i sesja testów online

We wrześniu br. sesja testów odbędzie się w dniach 23-30 wrześnie br. Zapraszamy!


2022-08-01
Nowe formularze wniosków o płatność
Jeśli w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.
2022-07-12
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2022-03-01
Zaświadczenia ukończenia szkoleń
Uprzejmie informujemy, że odbioru zaświadczeń ukończenia szkoleń
można dokonać osobiście
w biurze LGD w godzinach pracy.
Po dniu 7 marca 2022 r. zaświadczenia będziemy wysyłać pocztą.
2022-01-20
Ogłoszenie o naborach wniosków
Nabory wniosków numer 1/2022 i 2/2022 odbędą się od 7 lutego do 7 marca 2022r.

2022-01-19
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (07.02.2022 - 07.03.2022)
zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

2022-01-17
Nabory wniosków już wkrótce

Najbliższy i ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR 2016 - 2022 odbędzie się od 07.02.2022 - do 07.03.2022 r.

2020-11-03
Zmiany w Rozporządzeniu
Od września 2020 r. obowiązują nowe zmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
2020-08-28
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.11 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony europejskiej Strategii na rzecz bioróżnorodności.

PROGRAM

Program e-kursów szkoleniowych EPIK na 2019 r.

Sygnatura kursu

Tematyka

Zakres zagadnień

Blok A) Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022

W ramach bloku A dostępne są kursy związane z: celami ogólnymi i szczegółowymi Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.

A.1


Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD

 • diagnoza sytuacji społecznej LGD

 • problemy i potrzeby społeczne LGD

 • grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy

 • pierwszy cel ogólny LSR i cele szczegółowe

 • rodzaje i zakres przedsięwzięć, na które będzie można otrzymać wsparcie.

 • wskaźniki rezultatów realizacji operacji

A.2

Cel 2 LSR: Rozwój przedsiębiorczości i kapitału gospodarczego obszaru LGD

 • drugi cel ogólny LSR i cele szczegółowe

 • gospodarcze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru LGD

 • zakresy i rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać wsparcie

 • wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływań

A.3


Cel 3 LSR: Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD do rozwoju turystyki

 • cele szczegółowe i rodzaje przedsięwzięć w ramach celu trzeciego ogólnego LSR

 • lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

 • mocne i słabe strony obszaru LGD

 • możliwe zakresy wsparcia na realizację przedsięwzięć

 • wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływań

Blok B) Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR

W ramach bloku B dostępne są kursy związane z zasadami i warunkami uzyskania wsparcia oraz zasadami tworzenia projektów, sposobów realizowania operacji, wymogami formalnymi i merytorycznymi

B.1


Ogólne zasady wspierania realizacji projkektów w ramach LSR

 • podstawowe przepisy i zasady ubiegania się o wsparcie na realizację projektów w ramach LSR 2016 – 2022

 • zakresy i rodzaje projektów

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • warunki i zasady uzyskiwania wsparcia

 • rodzaje wymaganych dokumentów

B.2


Zasady finansowania projektów w ramach LSR

 • limity możliwego do uzyskania wsparcia

 • rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

 • zawartość wniosku i umowy o wsparcie

 • zabezpieczenia realizacji umowy

 • wypłata i rozliczanie środków finansowych w ramach projektu.

B.3.


Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach LSR

 • cele i rodzaje kryteriów oceny wniosków o uzyskanie pomocy

 • sposób weryfikacji spełnienia kryteriów

 • punktacje kryteriów

B.4


Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy cz. I

 • zasady naboru wniosków w konkursach na realizację projektów w ramach LSR

 • struktura i rubryki formularza wniosku o przyznanie wsparcia (na operacje inne, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe)

 • generator wniosków

 • zakres potrzebnych danych i dokumentów

 • zasady określania celów i wskaźników. opis planowanej operacji

B.5


Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy cz. II

 • zasady określania lokalizacji przedsięwzięcia (operacji)

 • wyznaczanie terminów realizacji operacji

 • składanie, ew. wycofywanie wniosku

 • procedura oceny wniosku i wyboru projektów

 • terminy rozpatrywania wniosku

B.6


Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy cz. III

 • wypełnianie części finansowych Wniosku o Przyznanie Pomocy

 • plan finansowy operacji i zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ZRF)

 • załączniki i oświadczenia dołączane do wniosku

 • pomoc de minimis i przestrzeganie zasady konkurencyjności

B.7

Wypełnianie Wniosku o Płatność – cz. I

 • sposób wypełniania Wniosku o Płatność WoP

 • zakres danych objętych wnioskiem WoP

 • terminy i przyjmowanie wniosku WoP

 • rozpatrywanie wniosku WoP

 • braki we wniosku WoP

 • wycofywanie wniosku WoP


B.8

Wypełnianie Wniosku o Płatność – cz. I

 • część B wniosku o płatność WoP

 • część I ogólną: cele złożenia wniosku, rodzaje płatności

 • dane identyfikacyjne beneficjenta

 • pełnomocnictwa


B.9

Wypełnianie Wniosku o Płatność – cz. I

 • części (sekcje) V - VI Wniosku o Płatność WoP

 • wykaz faktur i dokumentów o równoważonej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty

 • dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności

 • dowody i ewidencje księgowe

 • ujęcie wkładu rzeczowego

 • zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Blok C) Społeczność i przedsiębiorczość

W ramach bloku C dostępne są kursy związane z rozwojem przedsiębiorczości i rozwiązywaniem problemów społecznych poprzez realizację przedsięwzięć w ramach LSR

C.1beta


Podejmowanie działalności gospdoarczej w ramach LSR

 • warunki ubiegania się i uzyskania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach LSR

 • formularz wniosku

 • obowiązki wnioskodawcy

 • forma wypłaty pomocy (premia, transze)

C.2beta

Wniosek o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej

 • zasady wspierania rozwoju działalności gospodarczej zgodnymi z wymogami LSR i PROW 2014 - 2020

 • zakres możliwego do uzyskania wsparcia

 • warunki ubiegania się o przyznanie pomocy

 • wkłade własny do realizacji projektu

 • wsparcie współpracy gospodarczej i rozwojem rynku zbytu


C.3beta


Biznesplan w podejmowaniu działalności


cele i zasady tworzenia skutecznego biznesplanu

 • formularz biznesplanu i jego wypełnianie

C.4

Projekty grantowe

 • zasady przygotowywania i realizacji projektów grantowych w ramach LSR

 • wnioskodawca i beneficjencie projektów grantowych

 • formularz wniosku o przyznanie wsparcia

 • finansowanie i rozliczanie projektu grantowego

C.5

Rozwój ekonomii społecznej

 • przedsiębiorczość społeczna

 • podmioty ekonomii społecznej

 • działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

 • współpraca JST i firm z przedsiębiorstwami społecznymi

 • społeczne klauzule w zamówieniach publicznych

C.6


Współpraca i partnerstwo międzysektorowe w projektach LSR

 • Organizacje sektorowe na obszarze LGD

 • potrzeba i cele współpracy wielosektorowej

 • zintegrowanie, komplementarność i spójność operacji

 • zasady i obszary współpracy międzysektorowej

C.7

Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach LSR

 • warunki i zasady ubiegania się o uzyskanie wsparcia na rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach LSR

 • zakres możliwego wsparcia

 • obowiązki wnioskodawcy

 • wydatki kwalifikowalne

 • wkład własny do projektu

 • wsparcie współpracy gospodarczej

C.8

Umowa o przyznanie pomocy i finansowanie operacji

 • zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy

 • zakrese możliwego do uzyskania wsparcia

 • finansowanie wyprzedzające

 • zaliczki na prefinansowanie operacji

 • warunki wypłaty pomocy

C.9

Biznesplan w projektach rozwoju przedsiębiorczości LSR

 • cele i zasady tworzenia skutecznego biznesplanu

 • formularz biznesplanu i jego wypełnianie

C.10

Podejmowanie działalności gospodarczej II. Wniosek o Płatność

 • Kurs obejmuje zagadnienia związane ze składaniem i wypełnianiem formularza wniosku o płatność dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej (premie) i przeznaczony jest dla podmiotów już realizujących operacje. Ten kurs obejmuje części I - V Wniosku o Płatność (WoP).

C.11

Wniosek o płatność cz.2

 • Kurs obejmuje zagadnienia związane ze składaniem i wypełnianiem formularza wniosku o płatność dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej (premie) i przeznaczony jest dla podmiotów już realizujących operacje. Ten kurs obejmuje części VI - VII Wniosku o Płatność (WoP).

C.12

Wniosek o płatność cz.3

 • Kurs obejmuje zagadnienia związane ze składaniem i wypełnianiem formularza wniosku o płatność dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej (premie) i przeznaczony jest dla podmiotów już realizujących operacje. Ten kurs obejmuje załączniki do Wniosku o Płatność (WoP) drugiej transzy.

C.13

Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu cz.1

 • Kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (IMRB) lub Informacji po realizacji operacji (IPRO) składanej w Urzędzie Marszałkowskim i dotyczy:

 • sprawozdania z osiągnięcia wskaźników określonych w Biznesplanie

 • wskaźnika utworzenia miejsc pracy

 • wskaźnika ilości i wartości sprzedaży

 • wypełniania rubryk formularza Informacji IMRB/IPRO


C.14

Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu cz.2

 • Kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (IMRB) lub Informacji po realizacji operacji (IPRO) składanej w Urzędzie Marszałkowskim i dotyczy:

 • sposobu ujmowania wskaźnika utworzenia miejsc pracy

 • sposobu ujmowania wskaźnika ilości i wartości sprzedaży

 • sposobu składania Informacji IMRB/IPRO

 • terminów składania Informacji IMRB/IPRO

 • rozpatrywania Informacji IMRB/IPRO

C.15

Biznesplan - załącznik do wniosku

 • Kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu w aspektach najbardziej ogólnych.

C.16

Formularz biznesplanu - cz.1

 • Kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i obejmuje części I - IV (4.1) dotyczące:

 • wnioskodawcy, jego doświadczenia i przygotowania do realizowania operacji

 • zasobów, które będą wykorzystywane w realizowaniu operacji

 • celów pośrednich i końcowych operacji

 • zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży

 • wyjściowej sytuacji ekonomicznej

 • przedmiotu i zakresu planowanej operacji

C.17

Formularz biznesplanu - cz.2

 • Kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i obejmuje części IV (4.2) - VI formularza dotyczące:

 • analizy marketingowej

 • tworzenia oferty - charakterystyki produktu

 • określania klientów i rynku

 • dystrybucji i promocji produktu

 • konkurencji

 • analizy SWOT i ryzyk

 • zakresów działań

C.18

Formularz biznesplanu - cz.3

 • Kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i obejmuje części VII - XI dotyczące:

 • zakresu rzeczowo-finansowego operacji

 • planowanych do utworzenia miejsc pracy

 • prognozowanego poziomu ceny i wielkości sprzedaży


Blok D) Środowisko i klimat

W ramach bloku D dostępne są kursy związane z praktyczną ochroną środowiska w realizowanych projektach

D.1


Ochrona środowiska w realizacji operacji

 • aspekty ekologiczne realizowanych operacji, oszczędność zasobów w projektach

 • obszary oddziaływania na środowisko i możliwości jego minimalizowania

 • planowanie ochrony środowiska w realizacji operacji

 • wskaźniki środowiskowe w projekcie

D.2.

Ochrona klimatu w operacjach LSR

 • aspekty klimatyczne realizacji przedsięwzięć

 • energooszczędność w praktyce

 • działania na rzecz zmniejszania emisyjności

 • adaptacja do skutków zmian klimatu

D.3.


Ekoinnowacyjność

 • nowoczesne technologie i rozwiązania a ochrona środowiska

 • ekoinnowacje organizacyjne - zarządzanie środowiskowe w projekcie

 • zielone biuro projektu

 • bądź "smart eko"

D.4.


Zielone miejsca pracy

 • koncepcja proekologicznych - zielonych miejsc pracy

 • rodzaje zielonych zawodów

 • zielony rynek pracy i zielona gospodarka

 • przykłady zielonych branż

D.5.

Współpraca gospodarcza w lokalnym ekorozwoju

 • obszary i rodzaje branż gospodarczych, gdzie wskazana jest współpraca gospodarcza

 • możliwe formy współpracy gospodarczej w ramach RLKS

 • przykłady współpracy gospodarczej na poziomie lokalnym

 • promowanie produktów lokalnych

D.6.

Skracanie łańcuchów dostaw

 • definicja krótkiego łańcucha dostaw

 • korzyści ekonomiczne i środowiskowe z wprowadzania krótkich łańcuchów dostaw

 • sposoby wdrażania krótkich łańcuchów dostaw.

 • rodzaje i przykłady zrównoważonych łańcuchów dostaw