Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2022-11-15
Odbiór zaświadczeń ukończenia szkoleń
Uprzejmie informujemy, że odbioru zaświadczeń ukończenia szkoleń
można dokonać osobiście w biurze
LGD w godzinach pracy.
Po dniu 21 listopada 2022 r.
zaświadczenia będziemy
wysyłać pocztą.
Zapraszamy!


2022-11-02
W listopadzie odbędą się trzy trzydniowe sesje testów online

W listopadzie br. sesje testów będą miały charakter trzydniowy i odbędą się trzykrotnie w terminach:


4-6 listopada br.


9-11 listopada br.


14-16 listopada br.


 Zapraszamy!

2022-10-20
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022
Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej
2022-10-01
Październikowe szkolenia i sesja testów online

W październiku br. sesja testów odbędzie się w dniach 24-31 października br. Zapraszamy!

2022-09-21
Cykl spotkań konsultacyjnych w gminach LGD

Cykl spotkań konsultacyjnych w gminach obszaru Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze.

2022-09-01
Wrześniowe szkolenia i sesja testów online

We wrześniu br. sesja testów odbędzie się w dniach 23-30 września br. Zapraszamy!


2022-08-01
Nowe formularze wniosków o płatność
Jeśli w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.
2022-07-12
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2022-03-01
Zaświadczenia ukończenia szkoleń
Uprzejmie informujemy, że odbioru zaświadczeń ukończenia szkoleń
można dokonać osobiście
w biurze LGD w godzinach pracy.
Po dniu 7 marca 2022 r. zaświadczenia będziemy wysyłać pocztą.
2022-01-20
Ogłoszenie o naborach wniosków
Nabory wniosków numer 1/2022 i 2/2022 odbędą się od 7 lutego do 7 marca 2022r.

REGULAMIN SZKOLEŃ

1. Ogólne zasady korzystania z EPIKa

1.1. EPIK to elektroniczna Edukacyjna Platforma Informacyjno-Komunikacyjna, której celem jest wsparcie mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) "Północne Mazowsze" w procesie komunikacji i edukacji na potrzeby skutecznego tworzenia, składania i realizacji projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wdrażanej w latach 2016 – 2022. Funkcjonowanie platformy wynika z zapisów LSR i Planu Komunikacji.

1.2. Użytkownikiem platformy może być wyłącznie mieszkaniec, organizacja, firma lub instytucja, którzy działają na terenie 17 gmin wchodzących w skład obszaru LGD.

1.3. Platforma EPIK ułatwia pozyskiwanie praktycznych informacji i lepsze przygotowanie potencjalnych beneficjentów LSR do procesu składania wniosków, a następnie ich realizacji i rozliczania.

1.4. Platforma działa i dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym www.epik24.pl za pośrednictwem urządzeń komputerowych stacjonarnych i mobilnych (smartfon, tablet, laptop) 24h.

1.5. Główne treści i funkcjonalności platformy dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników i są nieodpłatne.

1.6. Do głównych funkcjonalności platformy EPIK należą:

 • kursy edukacyjne w postaci prezentacji szkoleniowych pogrupowane w bloki szkoleniowe (szkolenia)

 • możliwość zadawania pytań do tematyki kursów szkoleniowych

 • testy sprawdzające online

 • ankiety badawcze

 • komunikaty i mailingi do użytkowników platformy EPIK

 • tematyczne forum dyskusyjne i czaty

1.7. Zasady korzystania z wyżej wymienionych funkcjonalności opisane są w dalszej części niniejszego regulaminu.

1.8. Uczestnicy/uczestniczki EPIK otrzymują:

 • dostęp do treści kursów tematycznych (prezentacji szkoleniowych) a tym samym lepsze przygotowanie do wnioskowania o środki na realizację projektów w ramach LSR;

 • możliwość zadawania pytań ekspertom i prowadzenia konsultacji online oraz udziału w forum dialogu i lepsze skomunikowanie interesariuszy LGD

 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez przystępowanie do cyklicznie organizowanych sprawdzianów (testów)

 • możliwość uzyskania partycypacyjnych punktów aktywności

 • komunikaty informacyjne e-mail na tematy organizacyjne i merytoryczne

 • możliwość zaliczenia szkolenia punktowanego w ramach kryteriów lokalnych wyboru projektów LSR, o których mowa w Kryteriach szczegółowych wyboru operacji do realizacji w ramach LSR.

1.9. Zaliczenie minimum trzech kursów tematycznych w ramach danego bloku tematycznego jest równoważne zaliczeniu szkolenia, punktowanego w ramach kryteriów lokalnych wyboru projektów LSR, o których mowa w Kryteriach szczegółowych wyboru operacji do realizacji w ramach LSR.

2. Rejestracja

2.1. Użytkownikiem platformy EPIK może być wyłącznie osoba zarejestrowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji.

2.2. Rejestracja odbywa się jednorazowo, w dowolnym momencie, za pośrednictwem formularza rejestrowego dostępnego na głównej stronie platformy.

2.3. Przy rejestracji użytkownik/użytkowniczka podaje swoje dane (m. in. imię, nazwisko, adres, e-mail i in.). Dane te pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby działań komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z realizacją LSR.

2.4. Dokonując rejestracji użytkownik/użytkowniczka wyraża akceptację niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.5. Do korzystania z funkcjonalności EPIK można przystąpić w dowolnym momencie po każdorazowym zalogowaniu się na platformie.

2.6. Informacje o aktualnych kursach, ankietach, testach, szkoleniach, spotkaniach i innych istotnych wydarzeniach związanych z realizację LSR i rozwojem LGD podawane są w aktualnościach i emitowane do użytkowników za pośrednictwem komunikatów e-mail, rozsyłanych na wskazany w momencie rejestracji adres e-mail.

2.7. Zakładka do rejestrowania się dostępna jest na lewym krańcu szarego paska menu platformy EPIK, a zakładka do logowania się na platformie dostępna jest na prawym krańcu szarego paska menu.

2.8. W przypadku zamiaru rezygnacji z użytkowania platformy EPIK należy przesłać taką prośbę do administratora EPIK drogą e-mail.

3. Kursy szkoleniowe

3.1. Celem kursów szkoleniowych jest wsparcie potencjalnych i aktualnych beneficjentów LSR w procesie odpowiedniego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych, a następnie efektywnej realizacji przedsięwzięć projektowych, umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników, zgodnych z LSR, programem Leader, wytycznymi PROW i innych dokumentów strategicznych i prawnych oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

3.2. Kursy szkoleniowe dostępne na platformie EPIK dzielą się na cztery bloki tematyczne (szkolenia):

A) Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022. W tym obszarze tematycznym dostępne są kursy związane z: celami ogólnymi i szczegółowymi LSR, pożądanymi kierunkami rozwoju, rodzajami i zakresami operacji i zasadami ich dofinansowania, wytycznymi dokumentów strategicznych, programowych i prawnych związanych z instrumentem rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, programem LEADER i PROW 2014 – 2020.

B) Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR. W tym obszarze tematycznym dostępne są kursy związane z: tworzeniem odpowiednich i skutecznych projektów, zasad i sposobów realizowania operacji i przedsięwzięć, wymogami formalnymi i merytorycznymi, określaniem i wypełnianiem wskaźników produktu i rezultatu, realizacją i rozliczaniem projektów, aspektami marketingowymi, ekonomicznymi i promocyjnymi

C) Społeczność i przedsiębiorczość. W tym obszarze tematycznym dostępne są kursy związane z: uwzględnianiem aspektów społecznych w realizowanych operacjach, diagnozowaniem i rozwiązywaniem określonych problemów społecznych, tworzeniem i utrzymywaniem miejsc pracy, integracją i ekonomią społeczną i społeczną odpowiedzialnością biznesu, stymulowaniem rozwoju lokalnego kapitału społecznego i ludzkiego, rozwiązaniami innowacyjnymi i inteligentnymi (smart) w rozwoju lokalnym.

D) Środowisko i klimat. W tym obszarze tematycznym dostępne są kursy związane z: praktyczną ochroną środowiska w realizowanych projektach i ochroną klimatu, wymaganych programem, działalności gospodarczej i rolniczej, zmniejszaniem emisyjności, ekologizacją i zrównoważonym rozwojem lokalnym, działaniami adaptacyjnymi do skutków zmian klimatu.

3.3. Szczegółowy zakres tematyczny kursów edukacyjnych (e-kursów) określony programem, dostępnym w zakładce PROGRAM

3.4. Każdy kurs szkoleniowy składa się z prezentacji szkoleniowej dostępnej do pobrania w formacie PDF, opcji pytań i odpowiedzi (patrz. pkt. 4 regulaminu) oraz testu online (patrz. pkt. 5 regulaminu).

3.5. Aby uruchomić kurs należy po zalogowaniu się na platformie EPIK kliknąć w kolorową ramkę danego bloku tematycznego (szkolenia), a następnie wybrać określony tematycznie kurs poprzez kliknięcie w jego białą nazwę. Następnie należy pobrać i otworzyć prezentację PDF.

3.6. Po przyswojeniu treści kursu można przystąpić do przypisanego do niego testu, dostępnego cyklicznie online. Warunkiem zaliczenia danego kursu szkoleniowego jest przyswojenie treści kursu w zakresie umożliwiającym zdanie testu online sprawdzającego gruntownie wiedzę i nabyte umiejętności. (patrz pkt 5 regulaminu).

3.7. Warunkiem zaliczenia szkolenia punktowanego w ramach kryteriów lokalnych wyboru projektów LSR, o których mowa w Kryteriach szczegółowych wyboru operacji do realizacji w ramach LSR, wymagane jest zaliczenie min. trzech kursów online w ramach danego bloku tematycznego (szkolenia).

3.8. Absolwent szkolenia może uzyskać zaświadczenie jego ukończenia. 

4. Baza pytań i odpowiedzi

4.1. W ramach każdego kursu zalogowani uczestnicy/uczestniczki mają możliwość prowadzenia konsultacji online poprzez opcję zadawania pytań dotyczących tematyki każdego kursu.

4.2. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne dla zalogowanych uczestników w ramce kursu.

4.3. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy udzielane są w przeciągu 7 dni roboczych i publikowane w bazie pytań i odpowiedzi grupowanej. wg tematyki kursów.

4.4. Za każde pytanie merytoryczne (bezpośrednio powiązane z tematem danego kursu lub określonym problemem) przyznawany jest jeden punkt aktywności (patrz pkt. 7 regulaminu).

4.5. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest w zakładce TWOJA STRONA

4.6. W przypadku nie uznania danego pytania przez eksperta lub nie udzielenie na nie odpowiedzi w przeciągu siedmiu dni roboczych, zadającemu przysługuje odwołanie, składane pisemnie na adres mailowy do moderatora EPIK, podany w zakładce KONTAKT

5. Testy sprawdzające

5.1. Testy sprawdzające przypisane są po jednym do każdego kursu szkoleniowego i dostępne są wg. kolejności kursów szkoleniowych.


5.2. Zadaniem testów jest sprawdzanie stanu wiedzy uczestnika na temat określony w danym kursie szkoleniowym.

5.3. Przyswojenie przez uczestnika/uczestniczkę kursu treści kursu jest wystarczające do zaliczenia testu sprawdzającego

5.4. Poszczególne testy składają się z 10-ciu pytań, punktowanych po 1 punkt każde pytanie oraz z pięciu opcjonalnych odpowiedzi do każdego pytania, w tym jednej prawdziwej, którą należy zaznaczyć w momencie rozwiązywania testu online.

5.5. Maksymalny czas udzielania odpowiedzi na każde pytanie testowe wynosi 2 minuty (120 sekund), łącznie maksymalnie 20 minut na każdy test.

5.6. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z danego testu to 10 punktów.

5.7. Minimalna liczba punktów warunkująca zaliczenie każdego testu to 8 punktów.

5.8. Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 80% przyjętej punktacji w danym teście.

5.9. Podchodzenie do testów możliwe jest w trakcie trwania comiesięcznych sesji testowych.

5.10. Rodzaj, brzmienie lub kolejność pytań testowych, a tym samym i odpowiedzi, może ulegać zmianie.

5.11. Każda sesja testowa trwa przez okres 14-tu dni. 

5.12. Sesje testowe organizowane są cyklicznie, w drugiej połowie miesiąca.

5.13. Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu, ukończeniu i zaliczeniu lub niezaliczeniu znajduje się w zakładce TWOJA STRONA.

5.14. Informacja o terminach dostępności testów zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce E-KURSY w ramach poszczególnych bloków tematycznych oraz w komunikatach mailngowych.


6. Forum Dialogu

6.1. Uczestnicy EPIK mogą korzystać z funkcjonalności FORUM DIALOGU służącemu wymianie informacji na zagadnienia i kwestie podjęte w kursach tematycznych, jak również na temat realizowanych przedsięwzięć i operacji w ramach LSR oraz spraw bezpośrednio związanych z obszarem LGD.

6.2. W forum może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana i zalogowana w EPIK, a na Forum widoczny jest jej login.

6.3. Uczestnictwo w Forum polega na umieszczeniu wpisu w ramach danego postu tematycznego lub na zainicjowaniu nowego postu online.

6.4. Forum jest moderowane przez administratora EPIK.

6.5. Na Forum mogą być zamieszczane wyłącznie wypowiedzi merytoryczne. W przypadku wpisów niemerytorycznych będą one usuwane.

6.6. W przypadku wypowiedzi emocjonalnych lub wpisów zawierających słowa wulgarne, epitety lub aluzje osobiste, ich autor/autorka zostanie usunięty/usunięta z bazy użytkowników/użytkowniczek EPIK.

6.7. Na Forum powinny być zamieszczane zasadniczo wypowiedzi oznajmujące, a nie pytania, które z kolei powinny być zadawane do kursów tematycznych (patrz. pkt. 4 regulaminu).

6.8. Wypowiedzi, uwagi lub opinie krytyczne, o ile są stosowne, powinny być przesyłane drogą mailową na adres administratora (moderatora) EPIK wskazany w zakładce KONTAKT.

7. Partycypacyjne punkty aktywności

7.1. Korzystanie z określonych funkcjonalności platformy EPIK umożliwia uzyskanie przez użytkownika specjalnych punktów aktywności.

7.2. Punkt aktywności przyznawany jest za zadanie merytorycznego pytania do kursu, o czym mowa w pkt. 4 regulaminu.

7.3. Punkt aktywności naliczany jest w momencie uznania pytania i udzielenia na nie odpowiedzi przez eksperta (moderatora).

7.4. Pozyskane punkty aktywności wyszczególnione są na indywidualnym koncie użytkownika/użytkowniczki w zakładce TWOJA STRONA

8. Ankiety

8.1. Platforma EPIK wyposażona jest w mechanizm ankiet i sond badawczych, służących pozyskaniu opinii użytkowników i użytkowniczek EPIK, mieszkańców obszaru i członków LGD na określone tematy i zagadnienia.

8.2. Poszczególną ankietę wypełnia się poprzez kliknięcie w zakładkę ANKIETA

9. Zakładka "Twoja Strona" i "Kontakt"

9.1. Zakładka TWOJA STRONA dostępna jest w menu głównym platformy szkoleniowej i dostępna jest po zalogowaniu się na platformę EPIK.

9.2. Zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość stałego wglądu do informacji o: zaliczonych lub nie zaliczonych testach; uzyskanych punktacjach; zadanych przez siebie pytaniach i uzyskanych odpowiedziach; otrzymanych punktach aktywności.


9.3. W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem i moderatorem platformy, spostrzeżenia nieprawidłowości technicznej lub merytorycznej (np. nieodpowiedniego wpisu), awarii systemu EPIK lub zamiaru zgłoszenia uwagi lub propozycji należy wysłać powiadomienie na wskazany w zakładce KONTAKT adres e-mail lub skontaktować się telefonicznie.


10. Polityka prywatności i cookies

10.1. Platforma EPIK nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników i użytkowniczek, które wykorzystywane są wyłącznie w celu prowadzenia działań komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z realizacją Planu Komunikacji LSR 2016 – 2022.

10.2. Serwis informatyczny platformy wykorzystuje m. in. pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.